saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS GENERALFORSAMLING Beretninger Udskriv  
 

Formandsberetning ved generalforsamlingen 2017

 

Foreningen i tal

Pr 1. august 2017 har vi 1070 medlemmer - dette er med en stort set ligelig tilgang og udmelding af medlemmer.

 

Bestyrelsen

Ved sidste generalforsamling valgte Eskild Henneberg (Viborg) ikke at genopstille og vores daværende suppleant Jonas Hedegaard Andersen (Hillerød) blev valgt ind i bestyrelsen. Læge Mitra Sepehri Herlev hospital blev valgt som ny suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med

-        Jonas Hedegaard Andersen, næstformand

-        Annette Høeg kasserer

-        Bo Jørgensen ansvarshavende redaktør af Bladet Sår

-        Maria Plaschke journalistisk medarbejder ved Bladet Sår

-        Else Sværke Henriksen også medlem af uddannelsesudvalget

-        Merete Hartun Jensen sekretær

-        Bente Skøtt sekretær- suppleant

-        Susan Bermark formand og medlem af uddannelsesudvalget.

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder, et møde med industrien samt to telefonmøder.
Bestyrelsen har håndteret forretninger og møder og har også i år været repræsenteret ved Diabetessygeplejerskernes Årsmåde samt ved DASYS repræsentantskabs møde. Har ligeledes som tidligere år deltaget ved EWMA’s Cooperating Organisation og været repræsenteret ved NIFS årsmøde.

Som noget helt nyt, har vi været til indkaldt til møde hos SKAT. Det viste sig at vores forening og ikke kun Bladet Sår, burde være momsregistreret. Tidligere har der være skattemæssige vedtægter som kunne friholde bl.a. foreninger som DSFS for denne byrde, men de er bortfaldet for et par år siden. Vi er derfor blevet momsregistreret, hvilket resulterede i at den kontingentøgning vi foretog sidste år nu er gået til at dække den moms der skal være på et medlemskab. Til gengæld kan vi også trække moms fra på diverse udgifter til konferencesteder m.m.

Vi har haft øget fokus på at begrænse vores administrative udgifter mest muligt og det har bl.a. resulteret i at vi har skiftet revisor firma, forsøger at finde en billigere distributør af bladet SÅR o.s.v. Bladet sår er en dyr post, men vi er alle enige om at det er fantastisk i disse IT tider, at få et fysisk medlemsblad tilsendt.

Vores forretningsfører Ann har sikret at mange regnskabsmæssige og kursusmæssige ting foregår elektronisk og derfor vil vi være glade for at alle medlemmer oplyser deres mailadresse fx i forbindelse med tilmeldinger til årsmøde og temadage, så informationer kan sendes elektronisk.  

Udvalg
Foreningen har to ordinære udvalg.

Informationsudvalg
Dette udvalg udgiver foreningens blad SÅR og er hovedarbejdskraften bag vore aktiviteter på hjemmeside med tilhørende publikationer.

Vores redaktionsgruppe gør et meget stort arbejde og både Bo og Maria lægger frivilligt mange timer i arbejdet med bladet.

Vores grafiker og tegner Sara Houmann Mortensen er kommet rigtig godt ind i arbejdet med bladet og vi er mange der har nydt hendes tegninger på forsiden af de blade og kreative ideer til opsætning af artikler m.m. En stor tak til Bo Jørgensen og Maria Plaschke som i samarbejde med Jens Fonnesbech fortsat sørger for fint indhold og høj standard i layout. Endnu engang vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at skrive både små og store indlæg til bladet.

Interessen for annoncering er tilfredsstillende og der skal også lyde en tak til annoncørerne for deres støtte, uden hvilken bladets kvalitet ikke kunne holdes på samme høje stade.
SÅR er et medlemsblad for såvel DSFS som norske NIFS.

Else sørger for at administrer vores Facebook side og kommer jævnligt med diverse nye opslag med informationer på siden. Informationer der bliver set af mange af vores medlemmer og andre interesserede.

Uddannelsesudvalg
Nu er Else Godske Westergård godt inde i opgaverne der ligger til formanden af uddannelsesudvalget. Else har med stor flid og omhu sikret god planlægning og gennemførsel at foreningens sidst årsmøde og temadag og ikke mindst vores 25 år jubilæumsmøde.

Uddannelsesudvalget består af Åse Fremmelev Holm, Sårsygeplejerske OUH og Dorthe Mogensen Hygiejnesygeplejerske Herlev Gentofte Hospital, Finn Gottrup, Professor dr.med. Bispebjerg hospital, overlæge Eskild Henneberg Holstebro hospital, Else Sværke Henriksen, Sårsygeplejerske Guldborgsund kommune.

Der har været afholdt i alt 4 ordinære møder siden sidste generalforsamling.
Det primære arbejde det forløbne år har været at organisere foreningens 25 års jubilæumsmøde og temadagen i marts:

1: Temadagen i marts 2017 blev afholdt på Scandic hotel i Århus med det overordnede emnet ”Tryksår”.

Her var mange fine og gode indlæg, men ikke så mange deltagere som vi plejer hvilket vi mener der var mange årsaget til.

2: Jubilæumsmødet i Odense – med at kort tilbageblik på udviklingen gennem 25 år og så et bud på hvad vi kan forestille os af fremtiden. Der er inviteret mange gode internationale oplægsholdere”

 

Til dette jubilæumsmøde er der som vi også havde håbet, rigtig mange tilmelding og vi er meget glade for den store opbakning fra medlemmerne. Alle både medlemmer og ikke medlemmer der har tilmeldt sig årsmødet er komme med. Vi har arbejdet for at det bliver et fantastisk møde og en god fest torsdag aften, hvor vores sædvanlige husorkester ” papkasse” har udvidet med flere medlemmer og også har lavet aftale med Rugsted og Kreutzfelt om at komme og give nogle af deres gode numre.

Ud over planlægning af temadagen er det meste at energien i år gået med at planlægge foreningens 25 års jubilæumsmøde som bliver afholdt d. 5-6. oktober 2017 i Odense.

Strategimøde:
Bestyrelsen og uddannelsesudvalget, inklusive  suppleanter holdt som sædvanligt et ”strategimøde” i januar måned, hvor nuværende og fremtidig planlægning blev diskuteret.
Frugtbar diskussion med nye impulser til nye indsatsområder, emner til temadage, årsmøder og det kommende 25 års jubilæumsmøde samt fremtidig strategi for DSFS.

Relationer – nationale og internationale
DSFS har gennem det fælles sårblad SÅR fortsat gode forbindelser til Norsk Interessefaggruppe For Sårheling (NIFS).

Foreningen har tilknytning til:

LVS (Lægevidenskabelige Selskaber – tidl. Medicinsk Selskab)

DASYS (Dansk Sygepleje Selskab). Bente Skøtt Rasmussen repræsenterede foreningen ved DASYS repræsentantskabsmøde. Læse om DASYS på deres hjemmeside.

Andre aktiviteter
I efteråret 2016 startede Sundhedsstyrelsen udarbejdelse af en klinisk retningslinje om behandling af ødem i underekstremiteterne. Gruppen der blev nedsat til dette arbejde består at 12 fagpersoner, og en fagekspert. Af disse er både fageksperten og 6 medlemmer også medlem af DSFS:

Susan Nørregaard, Bispebjerg (Fagekspert), Wilja Dam Eskildsen, Århus, udpeget af FS for dermatologiske sygeplejersker (medlem af DSFS), Karsten Fog, Århus, udpeget af Dansk dermatologisk selskab (medlem af DSFS), Klaus Kirketerp-Møller Bispebjerg, udpeget af ortopædkirurgisk selskab (medlem af DSFS), Annette Høgh, Viborg (udpeget af Karkirurgisk selskab (bestyrelsesmedlem DSFS), Else Sværke Henriksen, er udpeget af DASYS som repræsentant for Primærsygeplejerskerne (bestyrelsesmedlem DSFS) og Susan Bermark er udpeget af DSFS, Bispebjerg (bestyrelsesmedlem DSFS).

Arbejdet med retningslinjen er færdigt og den forventes at udkomme ultimo august 2017

Fremtiden
DSFS ser fortsat sin rolle som hovedleverandør af viden og uddannelse på sårområdet – og som det samlende organ for sårfolket i Danmark.

Til slut en stor tak til både bestyrelsen og uddannelsesudvalget for godt samarbejde og nogle gode og inspirerende møder.

Susan Bermark
Formand