saar.dk, forside

rr Du er her: DSFS GENERALFORSAMLING Beretninger Udskriv  
 

Formandsberetning ved generalforsamlingen 2017/2018

 

Først skal lyde en kæmpe tak til uddannelsesudvalget for planlægning og gennemførsel af et helt fantastisk 25 års jubilæumsmøde i oktober 2017.

Men også en stor tak til undervisere og alle deltagerne både medlemmer og firmaer og inviterede gæster, som alle ydede en stor opbakning og indsats for at gøre mødet så festligt. Alle mødte op med fantastisk humør og firmaerne med fine stande. Vi har fået tilbagemeldinger på et rigtig godt fagligt program og en fantastisk festmiddag med underholdning, taler og ikke mindst vores ”husorkester” det var udvidet med en forsanger en del af aftenen.

 

Foreningen i tal

Pr 1. august 2018 har vi 972 medlemmer -  indmeldt 97 medlemmer og udmeldt 185, heraf 59 på grund af manglende kontingent på trods af rykkere.

 

Bestyrelsen

Ved sidste generalforsamling var der ingen bestyrelsesmedlemmer på valg, hvorfor bestyrelsen fortsatte uændret med.

 

- Jonas Hedegaard Andersen, Hillerød Hospital, næstformand

- Annette Høgh, Regionshospitalet Viborg, kasserer

- Bo Jørgensen, Bispebjerg Hospital, ansvarshavende redaktør af Bladet Sår

- Maria Plaschke, Master studerende, journalistisk medarbejder ved Bladet Sår

- Else Sværke Henriksen, Guldborgsund Kommune, også medlem af uddannelsesudvalget

- Merete Hartun Jensen, Bispebjerg Hospital, sekretær

- Bente Skøtt, Sjællands Universitetshospital Roskilde, sekretærsuppleant

-  Susan Bermark, Bispebjerg Hospital, formand og medlem af uddannelsesudvalget.

 

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, et møde med industrien samt to telefonmøder.


Bestyrelsen har håndteret forretninger og møder og har også i år været repræsenteret ved Diabetessygeplejerskernes Årsmøde samt ved DASYS repræsentantskabsmøde. Vi har ligeledes som tidligere år deltaget ved EWMA’s Cooperating Organisation og været repræsenteret ved NIFS årsmøde.

 

Vi har i år haft fokus på ajourførelse af vores medlemskartotek samt haft fokus på mulige begrænsninger af udgifter. Bl.a. har SÅR kun udsendt 2 numre af bladet i år, dog med større indhold i hvert blad, da både trykning og porto til udsendelse er dyre poster. Der er arbejdet på muligheden for at finde et billigere trykkeri, som samtidig kan levere et blad af samme høje kvalitet.

 

Udvalg
Foreningen har to ordinære udvalg Informationsudvalget og uddannelsesudvalget.

 

Informationsudvalg
Dette udvalg udgiver foreningens blad SÅR og er hovedarbejdskraften bag vore aktiviteter på hjemmeside med tilhørende publikationer.

Vores redaktionsgruppe gør et meget stort arbejde og både Bo og Maria lægger frivilligt mange timer i arbejdet med bladet.

 

Vores grafiker og tegner Sara Houmann Mortensen gør et fantastisk job, med opsætning af bladet og udarbejdelse af fine illustrationer. En stor tak til hele redaktionsudvalget i form af Bo og Maria som i samarbejde med Sara og vores journalist Jens Fonnesbech sørger for fint indhold og høj standard i layout. Endnu engang vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at skrive både små og store indlæg til bladet, men også sige tak for til jer der har bidraget med indlæg.

 

Interessen for annoncering er tilfredsstillende og der skal også lyde en tak til annoncørerne for deres støtte, uden hvilken bladets kvalitet ikke kunne holdes på samme høje stade.


SÅR er et medlemsblad for såvel DSFS som norske NIFS.

Else Sværke Henriksen, sørger for at administrer vores Facebook side og kommer jævnligt med diverse nye opslag med informationer på siden. Disse informationer bliver set af mange af vores medlemmer og andre interesserede.

 

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget består af Else Godske Vestergaard (formand) Sårsygeplejerske Regionshospitalet Viborg, Åse Fremmelev Holm, Sårsygeplejerske OUH og Dorthe Mogensen Hygiejnesygeplejerske Herlev Gentofte Hospital, Finn Gottrup, Professor dr.med. Bispebjerg hospital, overlæge Eskild Henneberg Holstebro hospital og Else Sværke Henriksen, Sårsygeplejerske Guldborgsund kommune.

 

Endnu engang tak for jeres kæmpe arbejde med jubilæumsmødet.

Der har været afholdt i alt 4 ordinære møder siden sidste generalforsamling med at planlægge vores temadag og årsmødet for 2018.

1: Temadagen i marts 2018 blev afholdt på Scandic hotel i Ringsted med det overordnede emnet ”Hvad er akutte sår og akut behandlingskrævende sår”.

Det var godt besøgt temadag med mange rigtig gode indlæg.

2: Årsmødet i år afholdes på Odion i Odense og har emnet ”Kan alle sår hele”? 

 

Formanden for uddannelsesudvalget Else Godske Vestergaard har igen i år ydet en stor arbejdsindsats. Det er nok foreningens mest krævende post.

 

Desværre har Else meddelt at hun stopper i uddannelsesudvalget efter årsmødet i år. Det er vi rigtig kede af, men har stor respekt for at andre interesser også skal passes. Vi er heldigvis blevet orienteret i god tid, og har besluttet at posten nu fordeles på to personer, nemlig  Dorthe Mogensen og undertegnede

 

Strategimøde:
Bestyrelsen og uddannelsesudvalget, inklusive suppleanter holdt som sædvanligt et ”strategimøde” i januar måned, hvor nuværende og fremtidig planlægning blev diskuteret.
Frugtbar diskussion med nye impulser til fortsat at sikre at vi har et selskab med en sund økonomi og med gode temadage og årsmøder.

Relationer – nationale og internationale
DSFS har gennem det fælles sårblad SÅR fortsat gode forbindelser til Norsk Interessefaggruppe For Sårheling (NIFS).

 

Foreningen har endvidere tilknytning til:

LVS (Lægevidenskabelige Selskaber)

DASYS (Dansk Sygepleje Selskab). Else Sværke Henriksen og Susan Bermark repræsenterede foreningen ved DASYS repræsentantskabsmøde. Læse om DASYS på deres hjemmeside.

 

Fremtiden
DSFS ser fortsat sin rolle som hovedleverandør af viden og uddannelse på sårområdet – og som det samlende organ for sårfolket i Danmark. Dernæst ser vi det også vigtigt at fastholde et gode samarbejde med andre nordiske sårforeninger og Europæiske sårsammenslutninger.

 

Til slut en stor tak til både bestyrelsen og uddannelsesudvalget for godt samarbejde og nogle gode og inspirerende møder.

 

Susan Bermark
Formand